Sertificéts lietotais apríkojums

Life Fitness SLA izstrádájumi ir pilníbá atjaunoti, lai nodrośinátu tikpat augstu kvalitátiti, kádu fitnesa industrijá sagaida no Life Fitness produkcijas. Rezultátá tiek iegúts lietots izstrádájums, kas ne vien izskatás, bet arí sniedz sajútas un darbojas gluźi ká jauns.

Life Fitness Gym Workout With Cardio Equipments

Izjaukśana un diagnostika Péc tam, kad izstrádájums tiek atgriezts Life Fitness, tas tiek pilníbá izjaukts un pakĺauts 20+ daudzcentru párbaudei, ko veic músu sertificétie mehániḱi

Atbrívośana no netírumiem un tíríśana Apríkojuma térauda karkass tiek apstrádáts ar smilśpapíru, bet citas svarígás detaĺas - attírítas no netírumiem un traipiem.

Motora un detaĺu remonts Motors tiek rúpígi párbaudíts, notíríts un ieeĺĺots. Jebkuras nolietotás detaĺas nomaina ar Life Fitness sertificétám detaĺám.

Pulverveida párklájums Atklátás térauda konstrukcijas daĺas ir párklátas ar pulverveida párklájumu, kas nodrośina labáku izturíbu un atjaunotu izskatu.

Atjaunośana un párbaude Péc apjomígas párbaudes, tíríśanas un detaĺu nomaińas vieníba ir atjaunota. Tad to rúpígi párbauda, lai nodrośinátu, ka tá ir gatava nonákśanai pie jauná ípaśnieka.

GARANTIJA

Life Fitness uzńemas atbilsíbu par saviem CPO produktiem. Katrai iekártai tiek izsniegta viena gada garantija attiecíbá uz elektriskajám un mehániskajám daĺám.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?