Skip to main content
Menu Icon
background image

Tirgi

Life Fitness iekĺauj plaśu un daudzveidígu produktu portfeli lídz ar ekspertu konsultácijám, lai palídzétu katrai iestádei izstrádát tádus risinájumus fitnesa jomá, kas ideáli atbilstu konkrétás iestádes klientiem.

Life Fitness Elevation Series Treadmills in Health Club

Veselíbas klubi

Life Fitness un Hammer Strength piedává produktus un ríkus, ko iestádes var izmantot, lai nodrośinátu efektivitáti un piemérotíbu ikvienam lietotájam.

Hammer Strength HD Elite Golf in Gym

Golfs

Fitnesa iestáde lauku klubá nodrośina ieńémumus un piesaista klubam biedrus, kad laikapstákĺi liedz darít ierastos darbus.

Active Aging

Aktíva novecośana

Tiek lésts, ka vecáka gadajájuma pieauguśo skaits lídz 2050. gadam pársniegs 1,5 miljardu. Life Fitness piedává risinájumus, lai palídzétu cilvékiem neatkarígi no vecuma izvéléties aktívu un veselígu dzívesveidu.

Hammer Strength HD Elite Showcase

Atlétika

Lai bútu stiprs lauká vai tiesá, nepiecieśams trenéties ikdiená. Life Fitness un Hammer Strength ir iekarojis uzticíbu trenińu apríkojuma jomá visá pasaulé.

Hammer Strength HD Elite College Recreation Dominican University

Aktívá atpúta koledźá

Dinamiskais fitnesa centrs palídz uzńemt studentus, nodrośina aktívu sociálo vidi un veicina labklájíbu mácíbu iestádé.

Hammer Strength HD Elite in Gym

Pirmie dalíbnieki

Ja izdzívośana ir atkaríga no sagatavotíbas, tiem, kas atrodas uz ugunslínijas, Life Fitness nodrośina taktisku izturíbu un fizisko sagatavotíbu.

Life Fitness Elevation Series in Gym

Viesmílíba

Gan neatkarígá viesnícá, gan starptautiská viesnícu ḱédé turígáki un mazáḱ turígi ceĺotáji novérté iespéju izmantot kvalitatíva fitnesa centra pakalpojumus.

Life Fitness Markets We Serve - Millitary and Government

Militárais dienests un federálá valdíba

Kardiotrenińu un spéka trenińu apríkojums izturígákajiem lietotájiem un sareźǵítákajiem apstákĺiem; militárá un valdíbas elite.

With widest array of equipment to give fitness amenity lasting value.

Iedzívotájiem paredzétás iekártas

Life Fitness palídzés jums rast savai iestádei piemérotu risinájumu fitnesa jomá, nodrośinot priekśrocíbas fitnesa jomá un palídzot piesaistít jaunus biedrus.

Office Fitness with Life Fitness Insignia Series

Fitness birojá

Gan lielás korporácijás, gan mazos uzńémumos pareiza apríkojuma kombinácija piesaista vistalantígákos darbiniekus, veicinot vińu apmierinátíbu un/produktivitáti.

Life Fitness Elevation Series in YMCA

YMCA

Life Fitness un YMCA ir nodibinájuśi vértígu sadarbíbu, jo més vélamies palídzét cilvékiem dzívot veselígák. Life Fitness palídz ikvienai iestádei radít savu individuálo télu.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?