Life Fitness Active Aging Hero

Aktíva novecośana

2010. gadá vecáka gadagájuma pieauguśo populácija pasaulé sasniedza 524 miljonus. Tiek lésts, ka lídz 2050. gadam śís skaitlis pársniegs 1,5 miljardus. Life Fitness ir veselíbas risinájumi, kas palídzés cilvékiem uzturét aktívu un veselígu dzívesveidu jebkurá vecumá un radís optimisma un enerǵijas pilnu gaisotni júsu iestádé.

Active Aging Group Class

28-34%

pieauguśo vecumá no 65 lídz 74 ir fiziski aktívi

35-44%

pieauguśo vecumá 75+ ir fiziski aktívi

1,5 MILJARDS

vecáka gadagájuma cilvéku pasaulé lídz 2050. gadam

Life Fitness Circuit Series Active Aging Strength Equipment

Vai jús zináját?

Ńemot vérá vecáka gadagájuma pieauguśo populácijas straujo palielináśanos, pienácis laiks padarít júsu iestádi daudzveidígáku, investéjot fitnesa produktos, kas atbilstu śai apjomígajai populácijas grupai. Life Fitness piedává ríkus aktívai novecośanai, atbalstot júsu uzńémumu. Piedávájiet iedzívotájiem fitnesa apríkojumu, kas nepiecieśams, lai dzívotu ilgi, veselígi un laimígi.

VINGROŚANA IR SVARÍGA JEBKURÁ VECUMÁ 

  • Palielina enerǵiju un uzlabo vispáréjo dzíves kvalitáti
  • Mazina stresu un uzlabo garastávokli
  • Uzlabo lídzsvaru un mazina kritienu risku
  • Novérś vai kavé daudzas slimíbas un invaliditáti
  • Palídz cilvékiem saglabát vai atgút neatkaríbu
Markets Global LF Connect

KO MÉS PIEGÁDÁJAM

PÁRDOMÁTI IZSTRÁDÁTU FITNESA APRÍKOJUMU

Modernákais apríkojums párvérś júsu iestádi par vietu, kur vélétos atrasties ikviens iedzívotájs. Músu ¨guĺośie¨ velotrenaźieri un eliptiskie trenaźieri uzlabo lídzsvaru un stabilitáti, músu Circuit Series sérijas spéka trenińu apríkojums uzlabo fleksibilitáti, bet músu  SYNRGY360 iekárta ir ideáli piemérota grupas trenińam jautrá, atbalstośá atmosférá.

IESTÁDES UN LÍDZEKĹU PÁRVALDÍBA

LFconnect lietotne un tímekĺa vietne ir digitáls risinájums iestádém, kuras vélas nodrośinát unikálu individuálo trenińu pieredzi. Vecáka gadagájuma pieauguśajiem vingrojumu izsekośanai ir izśḱirośa nozíme, lai sasniegtu fitnesa mérḱus. Izmantojot LFconnect.com, júsu iestádei ir iespéja kontrolét produktu lietojumu, ká arí izstrádát individuálas trenińu programmas atbilstośi kompetenta personála ieteikumiem. 

Active Aging SYNRGY and  Integrity series

Ká més strádájam

Més padarám fitnesu saistośu jebkura vecuma cilvékiem ar jebkádám spéjám 

Life Fitness palídz jums attístít iestádi jebkura vecuma un sagatavotíbas límeńa cilvékiem. Més iesakám jums radít sporta záli, kas ne vien piedává plaśas iespéjas, bet arí nodrośina gan iesácéju, gan eskpertu límenim piemérotus fitnesa produktus. Svarígi, lai iedzívotáju justos ká śís kopienas daĺa. 

Músu talantígá paraugkomanda palídzés jums noteikt ideálo produktu klástu júsu telpám. Més palídzésim jums radít aizraujośu iestádi, kas ir pielágots konkrétám vajadzíbám.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?