Skip to main content
Menu Icon

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 23. maijs

1. Ievads

Laipni lūdzam šajā tīmekļa vietnē, lietotnē vai citā tiešsaistes pakalpojumā, kuru nodrošina korporācija „Brunswick”. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk — „Noteikumi”) attiecas uz visām tīmekļa vietnēm, lietotnēm vai citiem tiešsaistes pakalpojumiem (kopā saukti „Vietne”), kuros ir norādīta saite uz šiem Noteikumiem.Vietnē izmantotie apzīmējumi „Brunswick”, „mēs”, „mūs” vai „mūsu” attiecas uz korporāciju „Brunswick” un visiem tās saistītajiem uzņēmumiem vai meitasuzņēmumiem, tostarp to vadītājiem, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem, neatkarīgajiem darbuzņēmējiem un pārstāvjiem. Brunswick piedāvā personām (individuāli saukti „jūs”, „jūsu” vai „Lietotājs”, un kopā saukti „jūs” vai „Lietotāji”) Vietni, ieskaitot visu Vietnē pieejamo informāciju, rīkus un pakalpojumus, ar noteikumu, ka tās pieņem visus Lietošanas noteikumus.

Šie Noteikumi ir saistoši, un jūs piekrītat tos ievērot. Šie Noteikumi stājas spēkā to iepriekš norādītajā spēkā stāšanās datumā.Piekļūšana Vietnei vai tās izmantošana nozīmē to, ka jūs piekrītat Noteikumiem bez izņēmumiem vai atrunām. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot Vietni.Brunswick patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt šos Noteikumus un Vietnes saturu, tostarp Vietnes funkcijas, pieejamību vai tās darbību. Mēs aicinām jūs periodiski pārskatīt šajā Vietnē publicētos Noteikumus. Jūs piekrītat sekot līdzi Vietnes izmaiņām, un tās lietošanas turpināšana pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē to, ka jūs saprotat šīs izmaiņas un piekrītat tām.

Papildu vai savādāki noteikumi var tikt piemēroti atsevišķiem produktiem, pakalpojumiem vai Vietnes sadaļām. Šīs izmaiņas tiks publicētas Vietnē saistībā ar attiecīgo piedāvājumu.Ja atsevišķie noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tad piedāvājumu regulē atsevišķie noteikumi.

Vietne var ietvert saites uz precēm, pakalpojumiem vai saturu, kas ir ārpus mūsu kontroles, tostarp trešo personu tīmekļa vietnes vai lietotnes, kurās produkti ir pieejami par maksu. Šādas saites tiek sniegtas tikai ērtības labad un kā papildu iespēja piekļūt saturam, kurš ir pieejams vietnē, uz kuru ir sniegta saite. Brunswick nav pienākums pārbaudīt visu saturu, kas ir pieejams vietnē, uz kuru ir sniegta saite, kā arī nav atbildīga par vietni, uz kuru ir sniegta saite, vai jebkurām precēm, pakalpojumiem, saturu vai produktiem, kas tajā var tikt piedāvāti. Saišu iekļaušana uz citām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm nav uzskatāma par saistīto tīmekļa vietņu vai lietotņu satura atbalstīšanu, un jebkuru saistīto tīmekļa vietņu vai lietotņu izmantošanai vai pirkumu veikšanai tajās var tikt piemēroti savādāki noteikumi un nosacījumi. Brunswick neatbild par šādu tīmekļa vietņu, lietotņu vai pakalpojumu saturu, kā par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai citu veidu saistībām, kas rodas saistībā ar tādu tīmekļa vietņu, lietotņu, preču, pakalpojumu, satura vai produktu lietošanu, uz kuriem ir sniegtas atsauces Vietnē. Dažus Brunswick produktus pārdošanai piedāvā neatkarīgie dīleri vai trešo personu mazumtirgotāji, un visiem šādu produktu pirkumiem tiek piemēroti attiecīgie pārdošanas, nomas, mazumtirdzniecības nomaksas līgumu vai citu līgumu veidu noteikumi.

2. Privātuma politika

Esam izstrādājuši Privātuma politiku, kura ir piemērojama Vietnei. Tā ietver svarīgu informāciju par veidiem, kuros mēs vācam, lietojam un kopīgojam informāciju par jums.Mēs ierosinām jums izlasīt to, lai jūs saprastu savas izvēles iespējas attiecībā uz saviem personas datiem. Mūsu Privātuma politika ir uzskatāma par Noteikumu daļu.

3. Spēja pieņemt Lietošanas noteikumus

Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis pilngadību, varat stāties juridiski saistošos līgumos saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un esat pilnībā spējīgs un kompetents uzņemties pildīt noteikumus, nosacījumus, pienākumus, apliecinājumus, pārstāvību un sniegt citu veidu Noteikumos izklāstītās garantijas, kā arī nodrošināt atbilstību Noteikumiem un ievērot tos.

4. Informācijas precīzums, pilnīgums un savlaicīgums

Vietnē ievietotā informācija ir domāta tikai informatīviem mērķiem. Lai arī Brunswick pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu to, ka visa Vietnē ievietotā informācija ir pareiza un precīza, nav iespējams garantēt tās pilnīgumu un savlaicīgumu. Brunswick neuzņemas nekādu atbildību vai pienākumus attiecībā uz Vietnē ievietotās informācijas precīzumu, pilnīgumu un savlaicīgumu. Nav ieteicams paļauties uz Vietnes saturu vai izmantot to nozīmīgu lēmumu pieņemšanai bez primāro vai precīzāku, pilnīgāku vai savlaicīgāku informācijas avotu pārbaudīšanas.

Brunswick neapgalvo un negarantē to, ka visi Vietnē publicētie vai pieminētie produkti vai pakalpojumi pašlaik ir pieejami pārdošanā, tiek ražoti, vai ir tikuši pārbaudīti komerciālam lietojumam. Neatkarīgi no Vietnē piedāvātās informācijas Brunswick patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma pārtraukt tirgot produktus un pakalpojumus, tostarp modeļus, detaļas, piederumus un citas preces, kā arī jebkurā laikā mainīt specifikācijas, neuzņemoties nekādas saistības. Vietnē sniegtā informācija neveido saistošu produktu vai pakalpojumu pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu, kā arī negarantē produktu vai pakalpojumu pieejamību jūsu reģionā. Tāpat Brunswick neapgalvo un negarantē, ka Vietnē publicētie vai pieminētie darba piedāvājumi pašlaik ir spēkā. Vietnē pieejamā informācija par darba piedāvājumiem neveido saistošu piedāvājumu stāties darba attiecībās.

5. Vietnes izmantošana un ētikas normas

Lai saglabātu Vietnes Lietotāju pieredzes integritāti, jūs piekrītat neizmantot Vietni vai tās saturu ļaunprātīgi. Piemēram, jūs nedrīkstat (un nedrīkstat mēģināt) veikt nevienu no turpmāk aprakstītajām darbībām, kā arī nedrīkstat mudināt citus vai palīdzēt citiem veikt šādas darbības.

 • Iejaukties vai traucēt Vietnes ierasto darbību vai pārvietošanos pa to, kā arī ietekmēt Vietnes pieejamību citiem Lietotājiem.
 • Apiet jebkādus mūsu veiktos pasākumus attiecībā uz piekļuves ierobežošanu Vietnei vai konkrētam tajā pieejamam saturam.
 • Piekļūt Vietnei, izmantojot jebkādus neatļautus „robotus” (robotprogrammatūru), „zirnekļus” (tīmekļa rāpuļprogrammas), „rausējus” vai citus automatizētus līdzekļus.
 • Norādīt vai izmantot nepatiesu vārdu, e-pasta adresi vai citu kontaktinformāciju, uzdoties par jebkuru citu personu vai uzņēmumu vai citā veidā sniegt nepatiesu informāciju par savu identitāti, piederību vai nosūtīto materiālu izcelsmi.
 • Attēlot Vietni vai jebkuru tās satura daļu „rāmī” vai kā citādi ar jebkuru citu saturu vai preču zīmi, vai savādākā veidā, kas potenciāli varētu liegt Brunswick gūt ieņēmumus, vai nepatiesi apgalvot savstarpēju attiecību pastāvēšanu starp mums un kādu trešo personu.
 • Izmantot šo Vietni vai tās saturu jebkādiem komerciāliem nolūkiem, tostarp vākt vai izmantot informāciju par mūsu piedāvātajiem produktiem, aprakstiem, attēliem, cenām un pārdošanas apjomiem, izņemot gadījumus, kad mēs sniedzam īpašu atļauju šādu darbību veikšanai.
 • Nodrošināt saites uz Vietni no jebkuras komerciāla rakstura tīmekļa vietnes, kas nav autorizēta Brunswick produktu izplatītāja tīmekļa vietne, kā arī turpināt nodrošināt tādas saites uz Vietni, kuras mēs lūdzam jūs dzēst.
 • Nosūtīt uz vai caur Vietni jebkādus datorvīrusus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citu veidu kaitīgas datorprogrammas, politisko kampaņu komunikāciju, sērijvēstules, masveida sūtījumus un jebkādu citu veidu „mēstules”.
 • Izjaukt, dekompilēt vai citādākā veidā veikt programmatūras vai citu Vietnē izmantoto vai pieejamo tehnoloģiju reverso projektēšanu.
 • Izmantot Vietni tādu preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai noieta veicināšanai, kas nav Brunswick preces vai pakalpojumi.
 • Izmantot Vietni tam, lai pārsūtītu vai vāktu citu lietotāju personas datus.
 • Izmantot Vietni vai jebkuru tās satura daļu, lai jebkurai citai personai, uzņēmumam vai mērķim reklamētu, izteiktu aicinājumus vai citādākā veidā konkurētu ar mums, kā arī rīkoties pretlikumīgi vai ļaunprātīgi attiecībā uz mūsu lietišķajām interesēm vai reputāciju.

Ja jūs pārkāpjat šajā nodaļā izklāstītos noteikumus, mēs varam pārtraukt nodrošināt jums piekļuvi Vietnei, veikt citus korektīvos pasākumus, kā arī īstenot citas tiesību aktos atļautās darbības. Piekļuves nodrošināšanas pārtraukšana Vietnei vai tās lietošanas izbeigšana neatceļ un neietekmē nekādas Brunswick tiesības saņemt tiesisku aizsardzību saskaņā ar vispārīgajām tiesībām vai taisnīguma principiem.

6. Lietotāju konti

Vietne var sniegt jums iespēju izveidot lietotāja kontu, lai piekļūtu konkrētām Vietnes nodrošinātām funkcijām (turpmāk — „Lietotāja konts”).Šajā nodaļā — „Lietotāja konts” — ir izklāstīti papildu noteikumi attiecībā uz Lietotāju kontiem.

Jūs katrā Vietnē varat izveidot un uzturēt tikai vienu Lietotāja kontu. Citu personu Lietotāju kontu izmantošana ir aizliegta. Lai izveidotu Lietotāja kontu, Brunswick ir nepieciešama konkrēta informācija. Mēs varam aicināt jūs sniegt citu informāciju, kuras sniegšana nav obligāta. Kad mēs jūs aicinām sniegt savu informāciju, lai izveidotu Lietotāja kontu, jums ir jāsniedz Brunswick precīza un pilnīga informācija. Tāpat jums ir jāatjaunina informācija savā kontā tad, kad mainās tā informācija, kuru esat sniedzis mums. Jūs varat atjaunināt šo informāciju attiecīgās Vietnes konta sadaļā, vai nosūtot mums ziņojumu uz e-pasta adresi privacy@brunswick.com. Brunswick var izmantot jūsu Lietotāja konta izveides nolūkā sniegto informāciju tā, kā izklāstīts šajā Privātuma politikā un citos šo Noteikumu punktos.

Jūs esat atbildīgs par sava Lietotāja konta pierakstīšanās informācijas (piemēram, konta lietotājvārda un paroles) konfidencialitātes nodrošināšanu, un jūs nedrīkstat atļaut nevienai citai personai izmantot jūsu Lietotāja kontu. Jūs uzņematies atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu Lietotāja kontu.Ja jums ir pamats uzskatīt, ka jūsu Lietotāja kontam ir piekļuvusi vai to izmanto kāda neautorizēta persona, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz šo e-pasta adresi: privacy@brunswick.com. Mēs neuzņemamies atbildību par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies saistībā ar jūsu Lietotāja konta nesankcionētu lietošanu.

Jūs atļaujat mums izmantot jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai mēs sazinātos ar jums saistībā ar Vietni un produktiem. Jūs piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas izpaušana un citu veidu komunikācija, kuru mēs nodrošinām jums elektroniski, tostarp izmantojot e-pastu, apmierina visas juridiskās prasības attiecībā uz to, ka šādai komunikācijai ir jānotiek rakstveidā. Jūs varat atteikties no mārketinga rakstura e-pastu saņemšanas no mums, sekojot šajos e-pasta ziņojumos sniegtajiem atteikšanās norādījumiem.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārtraukt piekļuves sniegšanu jūsu Lietotāja kontam bez iepriekšēja paziņojuma neatkarīgi no iemesla, tostarp, bet ne tikai, aktivitātes neesamības vai ļaunprātīgas izmantošanas dēļ. Ja tiek apturēta jūsu Lietotāja konta darbība, jūs varat zaudēt piekļuvi visai informācijai, kas tiek glabāta saistībā ar jūsu Lietotāja kontu, kā arī visiem noieta veicināšanas konta kredītpunktiem un visiem citiem ar jūsu Lietotāja kontu saistītajiem vērtību veidiem. Apturot Lietotāja konta darbību, šie Noteikumi turpinās būt spēkā attiecībā uz visām citām Vietnes izmantošanas darbībām, kuras jums ir atļauts veikt.

Vietne nodrošina dažādus jūsu Lietotāja konta atspējošanas vai dzēšanas veidus. Daudzās mūsu vietnēs jūs varat pierakstīties savā Lietotāja kontā un atspējot vai dzēst to savos konta iestatījumos. Dažos gadījumos pēc Lietotāja konta atspējošanas vai dzēšanas Brunswick var saglabāt konkrētu ar kontu saistīto informāciju ziņošanas un normatīvos nolūkos.

Lūdzam ievērot, ka, ja esat mūsu Vietnē izveidojis Lietotāja kontu, un šim Lietotāja kontam ir iespējams piekļūt no tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes (piem., VesselView), dzēšot mobilo lietotni, netiek dzēsts jūsu Lietotāja konts. Jums ir jāapmeklē tīmekļa vietne, lai dzēstu savu Lietotāja kontu, vai jāsazinās ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: privacy@brunswick.com.

Owners’ Club Lietotāja kontu ir iespējams dzēst, apmeklējot Owners’ Club tīmekļa vietni un mainot savus konta iestatījumus vai nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi privacy@brunswick.com, kurā jūs informējat mūs par to, ka vēlaties deaktivēt savu kontu un/vai jums vairs nepieder ar jūsu Lietotāja kontu saistītais kuģošanas līdzeklis.

7. Kopienu forumi un lietotāja radītais saturs

Vietne var sniegt jums iespēju iesniegt komentārus vai citādākā veidā ar Vietnes starpniecību pārsūtīt vai publicēt materiālus, tostarp, bet ne tikai, produktu atsauksmēs, emuāros, „Mana kopiena” sadaļās, īpašnieku klubos un Brunswick oficiālajos sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos Facebook un Twitter (kopā saukti „Kopienu forumi”). Jūsu sniegtā informācija, kas nav produktu pasūtījumi vai personas dati, šajos Noteikumos tiek saukta par “Lietotāja radīto saturu”. Šajā nodaļā — „Kopienu forumi un lietotāja radītais saturs” — ir izklāstīti papildu noteikumi attiecībā uz Lietotāja radīto saturu.

Jūs esat atbildīgs par visu ar Vietnes starpniecību iesniegto Lietotāja radīto saturu, tostarp visu šī satura likumīgumu, ticamību, piemērotību, oriģinalitāti un autortiesībām.Jums ir aizliegts iesniegt visu veidu Lietotāja radīto saturu, kas: (i) ir nepatiess, krāpniecisks, aizvainojošs, apmelojošs, neķītrs, apdraudošs, aizskar privātumu vai publicitātes tiesības, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, ir aizskarošs, nelikumīgs vai nepieņemams citādākā veidā, (ii) veido vai rosina noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, pārkāpj jebkuras personas tiesības vai citādākā veidā izraisa atbildību vai pārkāpj jebkura tiesību akta normas, vai (iii) pārkāpj 5. nodaļā „Vietnes izmantošana un ētikas normas” izklāstītos noteikumus. Iesniedzot Lietotāja radīto saturu, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības iesniegt to mums, ka šis saturs nepārkāpj iepriekš izklāstītos aizliegumus un ka tas nav neprecīzs, nepatiess vai maldinošs.

Jums iesniedzot Lietotāja radīto saturu, informācija, kuru jūs sniedzāt saistībā ar savu Lietotāja kontu (piem., jūsu lietotājvārds) var tikt norādīta kopā ar Lietotāja radīto saturu. Jūs piešķirat mums neekskluzīvu, visā pasaulē spēkā esošu, bez atlīdzības, pastāvīgu, neatgriezenisku, pilnā mērā nododamu un tālāk piešķiramu atļauju lietot, atveidot, radīt atvasinājumus, izplatīt, īstenot, attēlot un jebkādā citā veidā izmantot Lietotāja radītu saturu, pielietojot visus pašlaik pazīstamos vai nākotnē izveidotos līdzekļus, jebkādiem nolūkiem, tostarp produktu attīstīšanai, ražošanai, tirgvedībai un reklāmai.Jūs piekrītat, ka: 1) Lietotāja radīts saturs netiek sniegts mums konfidenciāli, 2) starp mums un jums nepastāv konfidenciāla vai fiduciāra rakstura attiecības, un 3) jūs nesagaidāt, ka mēs pārskatīsim, izrādīsim jums atzinību vai izmaksāsim kompensāciju par jūsu sniegto Lietotāja radīto saturu.

Lai izvairītos no pārpratumu iespējamības, saskaņā ar mūsu īstenoto politiku mēs nepieņemam radošas idejas, produktu dizainu, priekšlikumus, biznesa plānus vai tamlīdzīgus materiālus, kas mums tiek iesniegti Lietotāja radītā satura veidā. Lūdzam neiesniegt mums šādus materiālus. Ja, neraugoties uz iepriekš izklāstīto, izvēlēsieties iesniegt šādus materiālus, nekavējoties tiks piemēroti iepriekšējā rindkopā izklāstītie noteikumi.

Mēs varam atteikt publicēt vai dzēst Lietotāja radīto saturu bez jūsu brīdināšanas. Mēs varam uzraudzīt Lietotāju radīto saturu, taču tas nav mūsu pienākums.Jūs piekrītat tam, ka mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kuru izraisījis jūsu iesniegtais Lietotāja radītais saturs vai citu lietotāju iesniegti līdzīgi materiāli.

8. Pirkumi un finansējuma informācija

Vietne var jums piedāvāt pasūtīt produktus. Dažos gadījumos jūs varat tikt novirzīts no Vietnes pie trešajām personām, kuras mūsu vārdā pārdod produktus vai apstrādā maksājumus. Šajā nodaļā — „Pirkumi” — ir izklāstīti papildu noteikumi, kas ir piemērojami minētajiem pasūtījumiem.

Finansējuma informācija. Vietnē var tikt piedāvāta iespēja ievadīt savus personas datus un saņemt papildu informāciju par dažu mūsu produktu finansējuma iespējām. Finansējuma informāciju nodrošina trešās personas, un tai ir piemērojamas šo personu politikas un noteikumi.

Produktu pieejamība un izcenojumi. Ne visi produkti ir pieejami visos modeļos un krāsās.Jums pasūtot produktu, cena tiks precizēta pasūtīšanas procesā. Visas cenas ir norādītas ASV dolāros. Jūs piekrītat maksāt jūsu pasūtījumā norādīto cenu, kā arī visus piemērojamos nodokļus un piegādes izdevumus. Mēs cenšamies sniegt jums precīzu izcenojumu informāciju Vietnē, taču dažkārt Vietnē norādītā cena var būt kļūdaina. Atklājot šādas kļūdas, mēs centīsimies informēt jūs, izmantojot kontaktinformāciju, kuru esat mums norādījis saistībā ar savu pasūtījumu, un mēs sniegsim jums iespēju anulēt pasūtījumu vai maksāt precizēto cenu.

Produktu apraksti. Mēs cenšamies aprakstīt un attēlot produktus Vietnē precīzi. Taču mēs nevaram garantēt, ka mūsu ievietotie attēli jūsu ierīcē tiks attēloti pareizi vai ka produktu apraksti un attēli vienmēr būs pilnīgi, ticami, aktuāli un bez kļūdām. Ja esat iegādājies Vietnē produktu, kas, jūsuprāt, neatbilst aprakstam vai attēlam, jūs to varat nosūtīt atpakaļ, ievērojot piemērojamās atgriešanas politikas noteikumus.

Nodokļi. Vietnē veiktie pirkumi dažās valstīs var tikt aplikti ar nodokļiem. Nodokļu likmes dažādās valstīs ir atšķirīgas.Jūs esat atbildīgs par visu šādu nodokļu samaksu.

Atlaides un akcijas. Visu atlaižu vai citu veidu akciju konkrētie noteikumi ir norādīti piedāvājuma spēkā esamības brīdī. Atlaides nesummējas, ja vien mēs īpaši neesam norādījuši pretējo. Atlaižu piemērojamība tiek noteikta jūsu pasūtījuma veikšanas brīdī.

Pasūtīšana. Vietnē nospiežot pogu „Veikt pasūtījumu”, jūs izsakāt piedāvājumu iegādāties attiecīgos produktus. Mēs apstiprinām pasūtījumu saņemšanu un apstrādi pa e-pastu, taču šāda informācija nenozīmē jūsu pasūtījuma pieņemšanu. Mēs nevaram garantēt to, ka visas jūsu pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumā norādītās preces ir pieejamas brīdī, kad tiek nosūtīts jūsu pasūtījums. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji atcelt vai anulēt jebkuru pasūtījumu pirms tā nosūtīšanas. Šādā gadījumā mēs centīsimies par to paziņot jums, izmantojot kontaktinformāciju, kuru esat mums norādījis saistībā ar savu pasūtījumu. Jūs piekrītat nepārsniegt norādītos apjoma ierobežojumus (izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši atļauts), pārkāpt jebkura konkrētā piedāvājuma vai akcijas noteikumus vai veikt pasūtījumus Vietnē, ja mēs esam informējuši jūs par to, ka jums ir aizliegts veikt pasūtījumus Vietnē.

Samaksa. Mēs pieņemam tikai Vietnē norādītos apmaksas līdzekļus. Norādot maksājuma informāciju, jūs apliecināt to, ka šī informācija ir precīza un ka jums ir tiesības izmantot izvēlēto maksājuma līdzekli. Ja jūsu maksājuma līdzekļa derīguma termiņš ir beidzies vai tas ir citādākā veidā nederīgs brīdī, kad mēs mēģinām iekasēt samaksu, jūs joprojām esat atbildīgs par maksājuma veikšanu un par visiem izdevumiem, kas mums var rasties, iekasējot nesamaksātās summas, tostarp, bet ne tikai, advokātu un parādu atgūšanas maksu.

Pasūtījumu nosūtīšana mazumtirdzniecības klientiem. Piegādes veidi un piemērojamās izmaksas tiks precizētas pasūtījuma veikšanas brīdī. ASV pasta dienests piegādā sūtījumus uz visām abonentu kastītēm, taču šāds piegādes veids var aizkavēt jūsu pasūtījuma piegādi. Lūdzam ievērot, ka piegāde nākamajā darba dienā vai piegāde aiznākamajā darba dienā ir piegādes opcijas, kuras nav pieejamas pasūtījumu piegādei uz abonentu kastītēm. Mēs nosūtīsim jums e-pasta ziņojumus ar jaunumiem par jūsu pasūtījuma piegādes statusu, kā tikko tie būs pieejami. Pasūtījumu piegādei uz Aļasku un Havaju salām var tikt piemērota papildu maksa.

Pasūtījumu piegādes iespējas adresātiem, kas atrodas ārpus ASV, ir ierobežotas, un piegādei var tikt piemēroti papildu noteikumi, maksa un ierobežojumi. Šāda informācija tiks sniegta norēķinu procesā. Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija par piegādi adresātiem, kas atrodas ārpus ASV, lūdzam sazināties ar mums turpmāk esošajā sadaļā „Kā sazināties ar mums?” norādītajā veidā.

Norādītie piegādes termiņi un piegādes aprēķini ir tikai aptuveni, un tie nav saistoši. Ja produkta pieejamība beidzas laikā starp pasūtījuma veikšanu un tā apstrādi, mēs anulēsim jūsu pasūtījumu un centīsimies informēt jūs, izmantojot kontaktinformāciju, kuru esat mums norādījis saistībā ar savu pasūtījumu.Juridiskas tiesības uz produktiem, kā arī to zaudējuma vai bojājuma risks pāriet jums brīdī, kad produkti tiek nodoti kurjeram. Jūs esat atbildīgs par visu pretenziju iesniegšanu kurjeram par bojātiem un/vai nozaudētiem sūtījumiem.

Pasūtījumu nosūtīšana atpakaļ. Pasūtījumu atgriešanas politika ir atrodama attiecīgajā Vietnē. Mēs paturam tiesības atteikties atmaksāt jums naudu vai izsniegt kredītkuponu, kā arī paturam tiesības saņemt kompensāciju par produktu nosūtīšanu atpakaļ, ja jūsu atgrieztais produkts: 1) nav derīgs atgriešanai saskaņā ar attiecīgo atgriešanas politiku vai konkrētā piedāvājuma jeb akcijas noteikumiem, vai 2) tiek konstatēts, ka produktam ir nodarīti bojājumi pēc tā piegādāšanas jums, ieskaitot jūsu veiktu produkta ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs pārņemsim juridiskas tiesības uz atgrieztajiem produktiem tikai pēc tam, kad tie tiks saņemti un apstrādāti mūsu norādītajā pasūtījumu atgriešanas vietā.

Pasūtījumu atgriešanas noteikumi un politikas var atšķirties. Lūdzam izlasīt tās Vietnes pasūtījumu atgriešanas politiku, kurā veicat pirkumu, lai uzzinātu papildu informāciju.Ja attiecīgās Vietnes Pasūtījumu atgriešanas noteikumi un politikas atšķiras no šajos Noteikumos izklāstītā, virsroku gūst konkrētie Pasūtījumu atgriešanas noteikumi un politikas.

9. Konkursi un loterijas

Brunswick var piedāvāt piedalīties loterijās vai konkursos, kuri tiek rīkoti vai piedāvāti sadarbība ar trešajām personām. Šādiem konkursiem un loterijām var tikt piemēroti papildu un atšķirīgi noteikumi. Ja saistībā ar dalību konkursā vai loterijā tiek vākti dati, tiek publicēti attiecīgi noteikumi. Ja attiecīgie noteikumi atšķiras no šiem Noteikumiem, konkrēto konkursu vai loteriju regulē attiecīgie noteikumi.

10. Intelektuālais īpašums

Viss Vietnē iekļautais saturs, tostarp teksti, dizains, grafika, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, ikonas, attēli, audio klipi, lejupielādes, saskarnes un programmatūra, visu veidu Brunswick piederošais intelektuālais īpašums, kā arī jebkuras to izlases vai sakārtojums, ir Brunswick, tā satura nodrošinātāju un attiecīgo preču zīmju īpašnieku ekskluzīvs īpašums, kuru aizsargā autortiesību, preču zīmju un citu jomu piemērojamie tiesību akti. Vietnē iekļautā satura kopēšana, lejupielāde un/vai drukāšana ir atļauta tikai personiskai un nekomerciālai lietošanai ar noteikumu, ka jūs negrozāt un nedzēšat nevienu autortiesību, preču zīmju vai citu veidu īpašumtiesību paziņojumu, kas parādās saturā. Visu citu veidu Vietnē iekļautā vai no tās iegūtā satura izmantošana, tostarp, bet ne tikai, grozīšana, izplatīšana, pārsūtīšana, demonstrēšana, pārraidīšana, publicēšana, licencēšana, reversā projektēšana, nodošana vai pārdošana, kā arī atvasinātu darbu radīšana uz Vietnē iegūtā satura pamata ir stingri aizliegta. Brunswick, tā satura nodrošinātāji un attiecīgo preču zīmju īpašnieki saglabā pilnas tiesības uz Vietnē sniegto saturu, ieskaitot visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības. Neviena Vietnē pieejamās informācijas daļa nav uzskatāma par netiešu, uz atteikšanās no tiesībām pamata vai citādākā veidā sniegtu atļauju vai tiesībām izmantot Vietnē iekļauto saturu, tostarp preču zīmes, logotipus vai pakalpojumu zīmes, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no īpašnieka, ja vien šajos Noteikumos nav noteikts savādāk. Brunswick patur visas atsevišķi neizklāstītās tiesības uz Vietni un tās saturu.

Mēs ar Vietnes starpniecību varam sniegt pieeju Intelektuālam īpašumam izplatītājiem un citām trešajām personām, ar kurām esam noslēguši papildu līgumus. Dažos gadījumos šādu materiālu pieejamībai ir piemērojami atsevišķi līgumi vai noteikumi, kuri var tikt publicēti attiecīgajā Vietnē, vai tai var būt nepieciešama atsevišķa pieteikšanās informācija.

11. Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma paziņojums

Brunswick ciena citu personu intelektuālās tiesības un pieprasa tādu pat attieksmi no jums. Ja jums ir pamats uzskatīt, ka jebkura Vietnē iekļautā satura daļa ir tikusi nokopēta tādā veidā, kas saskaņā ar ASV tiesību aktiem rada autortiesību pārkāpumu, lūdzam nosūtīt attiecīgo informāciju Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma aģentam uz šādu adresi:

Brunswick Corporation
Brunswick Privacy Office
Attn: Law Department/Copyright Agent
26125 N. Riverwoods Blvd. 
Mettawa, IL 60045
847-735-4002
privacy@brunswick.com

Lai ziņojums būtu spēkā, tam ir jāietver VISA šī informācija:

 1. Autortiesību īpašnieka vai to pārstāvēt pilnvarotās personas fizisks vai elektronisks paraksts.
 2. Tā ar autortiesībām aizsargātā darba identifikācija, par kura pārkāpumu ir radušās aizdomas.
 3. Pietiekoša informācija, lai Vietnē varētu atrast materiālus, par kuru autortiesību pārkāpumu ir radušās aizdomas.
 4. Paziņojumu iesniedzošās personas vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas ir nepieciešama, lai Brunswick varētu sazināties ar viņu.
 5. Apliecinājums, ka paziņojumu iesniedzošā persona godprātīgi uzskata, ka autortiesības pārkāpjošo rīcību, par kuru pastāv aizdomas, nav sankcionējis autortiesību īpašnieks vai tā pārstāvis, un tā nav atļauta tiesību aktos, un
 6. Apliecinājums, ka paziņojumā iekļautā informācija ir precīza un ka, uzņemoties atbildību par nepatiesas liecības sniegšanu, paziņojuma iesniedzējs ir autortiesību īpašnieks vai ir citādākā veidā pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

Brunswick nav pienākuma veikt nekādas darbības, pamatojoties uz ziņojumu par autortiesību pārkāpumu, un Brunswick saglabā absolūtas tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst no Vietnes jebkādu informāciju un/vai materiālus.

12. Strīdu risināšana

Strīda vai pretenziju (turpmāk — „Prasība”) gadījumā pret Brunswick saistībā ar Vietni, šiem Noteikumiem, jebkuru Vietnē iegādātu produktu vai jebkuru mūsu savstarpēju saziņu par šo Vietni, un, ja prasība netiek atrisināta, sazinoties ar mums šo Noteikumu sadaļā „Kā sazināties ar mums?” norādītajā veidā, jūs un mēs abpusēji piekrītam atrisināt šādus strīdus individuāli saistošā šķīrējtiesā, vai iesniedzot individuālu prasību maza apmēra prasību tiesā.Kolektīvo prasību iesniegšana šķīrējtiesā un kolektīvā tiesvedība nav atļauta, un jūs nedrīkstat apvienot savas pretenzijas ar citu personu pretenzijām. Šīs sadaļas noteikumi saglabā savu spēkā esamību pēc tam, kad esat pārtraucis lietot Vietni vai jebkuru savu Lietotāja kontu.

Saskaņā ar šo nodaļu jūs un Brunswick katrs atsevišķi atsakāties no tiesībām vērsties ar Prasību tiesā, kuru spriež tiesnesis vai žūrija, izņemot maza apmēra prasību tiesas. Šīs nodaļas noteikumi veido jūsu un Brunswick savstarpējo rakstisko vienošanos par Prasību iztiesāšanu saskaņā ar Federālo šķīrējtiesas likumuvai Prasību izskatīšanu maza apmēra prasību tiesās. Jebkuri šī Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, un tos parakstāt jūs un Brunswick.

Pirms arbitrāžas procesa uzsākšanas vai lietas iesniegšanas maza apmēra prasību tiesā attiecībā uz savu Prasību, jums ir jānosūta mums rakstisks paziņojums par savu prasību (turpmāk — „Paziņojums”). Paziņojums: 1) ir jānosūta ierakstītā vēstulē, 2) ir jānosūta šādam adresātam: Brunswick Corporation, Attn:Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; 3) tajā ir jāizklāsta jūsu Prasības būtība, un 4) tajā ir jānorāda tas, kādu kompensāciju vai tiesisko aizsardzību sagaidāt.Jums šāds paziņojums ir jāiesniedz viena gada laikā pēc jūsu Prasības rašanās brīža. Pretējā gadījumā jūs atsaucat savu Prasību.Ja mēs savstarpēji neatrisinām Prasību 30 dienu laikā pēc jūsu Paziņojuma saņemšanas, gan jums, gan mums ir tiesības Prasības atrisināšanas nolūkā uzsākt arbitrāžas procesu vai iesniegt lietu maza apmēra prasību tiesā.

Jebkuru šāda veida arbitrāžas procesu iztiesā Amerikas Šķīrējtiesu asociācija (American Arbitration Association (turpmāk — „AAA”)) viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar nolikumu, ieskaitot, bet ne tikai, AAA Patērētāju šķīrējtiesas nolikumu, kurš ir pieejams, sekojot šai saitei: https://www.adr.org vai zvanot pa tālruni 800-778-7879. Šķīrējtiesnesis piemēro un ievēro šos Noteikumus, piemērojamos tiesību aktus un lietas faktus, lai pieņemtu un pasludinātu argumentētu spriedumu. Gadījumos, kad piemērojamajos noteikumos ir paredzēta tiesas sēde klātienē, šāda sēde pēc jūsu pieprasījuma notiks jūsu dzīvesvietas apgabalā (vai apdzīvotā vietā) ASV, vai pretējā gadījumā Čikāgā, Ilinoisas štatā. 

Par visām Prasībām, kuras nepārsniedz USD 50 000, mēs apņemamies maksāt iesniegšanas un šķīrējtiesneša maksu, ja vien šķīrējtiesnesis nekonstatē, ka lieta ir iesniegta vieglprātīgi vai neatbilstošā nolūkā. Ja šķīrējtiesnesis piešķir jums kompensāciju, kura ir lielāka nekā mūsu beidzamā izlīguma maksa, kura tika piedāvāta rakstveidā pirms šķīrējtiesas procesa uzsākšanas, mēs apņemamies samaksāt jums par USD 1000 vairāk nekā spriedumā noteiktā kompensācija.

13. SAISTĪBU ATRUNAS

VIETNES IZMANTOŠANA UZ SAVU ATBILDĪBU.VIETNE TIEK NODROŠINĀTA TĀDĀ STĀVOKLĪ, KĀDĀ TĀ IR UN KĀDĀ TĀ IR PIEEJAMA.MĒS SAGLABĀJAM TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ IEROBEŽOT VAI PĀRTRAUKT PIEEJAS NODROŠINĀŠANU VIETNEI VAI JEBKURAI TĀS FUNKCIJAI VAI DAĻAI.BRUNSWICK ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU SNIEGŠANAS, IESKAITOT, BET NE TIKAI: NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRDODAMĪBU UN ATBILSTĪGUMU KONKRĒTAM MĒRĶIM, UN JEBKURAS GARANTIJAS TAM, KA VIETNĒ PIEEJAMAJIEM MATERIĀLIEM NAV PĀRKĀPUMA RAKSTURA, KĀ ARĪ IZPILDES VAI DARĪJUMU GAITĀ NETIEŠI SAŅEMTAS GARANTIJAS; KA PIEKĻUVE VIETNEI BŪS NEPĀRTRAUKTA VAI BEZ KĻŪDĀM; KA TIKS IZLABOTI JEBKURI DEFEKTI; KA VIETNE VAI TĀS SATURS TURPINĀS BŪT PIEEJAMS; KA VIETNE BŪS DROŠA; KA VIETNĒ VAI SERVERĪ, KURŠ NODROŠINA VIETNI, NAV VĪRUSU; VAI KA VIETNĒ SNIEGTĀ INFORMĀCIJA IR PILNĪGA, PRECĪZA UN SAVLAICĪGA.IZMANTOJOT VIETNI, AR ŠO JŪS PIEKRĪTAT TAM, KA JEBKURA VIETNES LIETOŠANAS LAIKĀ NOSŪTĪTĀ VAI SAŅEMTĀ INFORMĀCIJA VAR NEBŪT DROŠA UN TO VAR PĀRTVERT NEAUTORIZĒTAS PERSONAS. NEKĀDI NO BRUNSWICK VAI AR VIETNES STARPNIECĪBU VAI MUTISKI VAI RAKSTISKI NO VIETNES SAŅEMTIE IETEIKUMI VAI INFORMĀCIJA NEVEIDO NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS. BRUNSWICK NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ VIETNES SATURA PILNĪGUMU, PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, PIEMĒROTĪBU, LIETDERĪBU, SAVLAICĪGUMU, TICAMĪBU VAI CITIEM PARAMETRIEM.

14. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

BRUNSWICK NODROŠINA VIETNI PAR VELTI. JŪS SAPROTAT UN UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU PAR VIETNES IZMANTOŠANU UN PAR TO, KA IZMANTOJAT VIETNI UZ SAVU ATBILDĪBU UN PĒC SAVIEM IESKATIEM. BRUNSWICK, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, DĪLERI UN PIEGĀDĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SODA, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI CITU VEIDU ZAUDĒJUMIEM, KAS VAR RASTIES SAISTĪBĀ AR VIETNI, AIZKAVĒTU TĀS IZMANTOŠANU VAI NEPIEEJAMĪBU, KĀ ARĪ PAR JEBKURU INFORMĀCIJU, VIETNĒ REKLAMĒTAJIEM VAI IEGĀDĀTAJIEM PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM, JEBKURU IESNIEGTO VAI PUBLICĒTO VAI CITĀDĀKĀ VEIDĀ SAISTĪBĀ AR VIETNES LIETOŠANU IZVEIDOTO MATERIĀLU DZĒŠANU, KURU VEIC BRUNSWICK, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI UZ LĪGUMA, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMA, STINGRI NOTEIKTU PRASĪBU VAI CITA PAMATA, PAT TĀDĀ GADĪJUMĀ, JA BRUNSWICK VAI JEBKURŠ TĀ SAISTĪTAIS UZŅĒMUMS VAI PIEGĀDĀTĀJS IR TICIS BRĪDINĀTS PAR ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. JEBKURA SATURA LEJUPIELĀDI NO VIETNES JŪS VEICAT UZ SAVU ATBILDĪBU UN PĒC SAVIEM IESKATIEM. JŪS ESAT VIENPERSONISKI ATBILDĪGS PAR JEBKURIEM JŪSU DATORSISTĒMAS BOJĀJUMIEM VAI BRUNSWICK NEATBILD PAR NEKĀDA VEIDA DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI AIZKAVĒJUMIEM, KAS RODAS JEBKURU ĀRPUS MŪSU SAPRĀTĪGAS KONTROLES ESOŠU APSTĀKĻU DĒĻ, IESKAITOT KARADARBĪBU, DABAS STIHIJAS, PĀRVADĀTĀJU VAI CITU TREŠO PERSONU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU RĪCĪBU, ZEMESTRĪCES, PLŪDUS, EMBARGO, NEMIERUS, SABOTĀŽU, DARBASPĒKA TRŪKUMU VAI STRĪDUS, VALDĪBAS PIEŅEMTUS AKTUS, STRĀVAS PADEVES ZUDUMU VAI INTERNETA VAI DATORTEHNIKAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMUS. ŠIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS CITA STARPĀ ATTIECAS UZ JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS RODAS PIENĀKUMU NEIZPILDES, KĻŪDU, NOLAIDĪBAS, PĀRRĀVUMU, DZĒŠANAS, DEFEKTU, DARBĪBAS VAI PĀRSŪTĪŠANAS AIZKAVĒJUMU, DATORVĪRUSU, BOJĀTU DATŅU, SAZIŅAS TRAUCĒJUMU, TĪKLU VAI SISTĒMU PĀRTRAUCES, JEBKURU PEĻŅAS ZAUDĒJUMU VAI ZĀDZĪBAS, IZNĪCINĀŠANAS, NESANKCIONĒTAS PIEKĻUVES DATIEM, KĀ ARĪ VISU VEIDU IERAKSTU VAI DATU GROZĪŠANAS, ZAUDĒJUMA VAI LIETOŠANAS, UN CITU VEIDU MATERIĀLU VAI NEMATERIĀLU ZAUDĒJUMU REZULTĀTĀ. VIETNES LIETOTĀJI ĪPAŠI ATZĪST UN PIEKRĪT, KA BRUNSWICK UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR NEVIENA LIETOTĀJA JEBKĀDĀ VEIDĀ ĪSTENOTU NESLAVU CEĻOŠU, AIZSKAROŠU VAI NELIKUMĪGU RĪCĪBU. JŪSU VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS LĪDZEKLIS ATTIECĪBĀ UZ IEPRIEKŠ IZKLĀSTĪTAJĀM PRASĪBĀM IR NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUKT IZMANTOT VIETNI.

15. Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizsargāt un nepieļaut nodarīt jebkādus zaudējumus, kā arī neradīt saistības, izdevumus, kaitējumu un izmaksas, tostarp saprātīgus advokātu honorārus un tiesas izdevumus, Brunswick un tā saistītajiem uzņēmumiem, to amatpersonām, vadībai, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, aģentiem, atļauju izsniedzējiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem saistībā ar Vietni un visiem šo Noteikumu pārkāpumiem. Ja jūs izraisāt jebkādus tehniskus traucējumus Vietnē vai Vietni pārraidošajās sistēmās, jūs piekrītat uzņemties atbildību par visiem zaudējumiem, saistībām, izmaksām, kaitējumu un izdevumiem, tostarp saprātīgiem advokātu honorāriem un tiesas izdevumiem, kurus rada šādi traucējumi. Brunswick saglabā tiesības par saviem līdzekļiem uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli pār jebkuru jautājumu, kas ir citādā veidā pakļauts kompensācijas izmaksai, un šādā gadījumā jūs piekrītat sadarboties ar Brunswick attiecīgās lietas aizstāvībai.

16. Jurisdikcija

Vietni pārvalda Brunswick no saviem birojiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Šos Lietošanas noteikumus un Vietnes izmantošanu regulē Ilinoisas štata tiesību akti. Piekļūstot Vietnei no vietas, kas atrodas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jūs rīkojaties uz savu atbildību un pēc saviem ieskatiem, saprotot, ka ārvalstīs piemērojamie tiesību akti var nebūt piemērojami Vietnei.

17. Viss līgums

Šie noteikumi kopā ar visām publicētajām politikām un darbības noteikumiem veido Brunswick un Lietotāju savstarpējās vienošanās kopumu, un tie aizstāj pušu visu iepriekšējo un vienlaikus norisošo mutisko un rakstveida saziņu un priekšlikumus attiecībā uz Vietni.

18. Nodalāmība

Ja kāda no šo Lietošanas noteikumu klauzulām tiek atzīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, pārējās klauzulas saglabā pilnu spēkā esamību.

19. Kā sazināties ar mums?

Par jautājumiem vai komentāriem saistībā ar šiem Noteikumiem vai Vietni lūdzam sazināties šādos veidos:

 • e-pasts: privacy@brunswick.com
 • tālrunis:(847) 735-4002 or 855-283-1103
 • adrese: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045

Paldies, ka apmeklējāt mūsu vietni!

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?